๑๖ มิถุนายน วันเต่าทะเลโลก : World Sea Turtle Day

๑๖ มิถุนายน วันเต่าทะเลโลก : World Sea Turtle Day” 
 
 
วันเต่าทะเลโลก ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมใจกันอนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่กับโลกเราต่อไปอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญ ดูแลรักษา และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
โดยเต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่มีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปเมื่อ ๑๓๐ ล้านปีก่อนในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั่วโลกพบ ๗ ชนิด สำหรับในน่านน้ำไทยพบมากถึง ๕ ชนิด คือ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าหัวค้อน
 
 ปัจจุบันเต่ามะเฟืองได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวน ส่วนเต่าทะเลอีก ๔ ชนิดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒
 
 
Visitors: 881,275