เกี่ยวกับ

 

เกี่ยวกับเรา

     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เว็บไซตฺ์ home.maefahluang.org  เป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในองค์กร สังคม ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และเป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลของเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ หมุนเวียนความรู้ในองค์กร จนนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competency) ขององค์กรต่อไป

 

home.maefahluang.org

 

 

 

Visitors: 1,264,676