สำนักงานสีเขียว

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปี 2557 โครงการสำนักงานสีเขียวเป็นโครงการของกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานกรุงเทพฯ สำนักงานดอยตุง สำนักงานสิ่งแวดล้อม และอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โดยพื้นที่ทั้งหมดได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับทองในปี 2563 นั่นคือ เป็นต้นแบบสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงแต่สำนักงานสะอาดเป็นระเบียบเท่านั้น มูลนิธิฯ ยังรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมูลนิธิฯ มีนโยบายออกแบบตึกให้ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการใช้พลังงานในช่วงพักกลางวัน ใช้พลังงานทดแทน เช่น โซล่าเซลล์ ติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต แต่ที่สำคัญ คือ การปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดสำนักงานสีเขียว เช่น การกระตุ้นผ่านเกมหมู่บ้านเขียว ซึ่งรวมกิจกรรมลดการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น ลดการใช้ลิฟต์ ลดการเปิดไฟ แต่ใช้แสงธรรมชาติ คาร์พูล เป็นต้น และการให้ความรู้และอบรมภายใน เรื่องการใช้ประโยชน์จากขยะอาหารด้วยการทำกล่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร เพื่อให้พนักงานกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ด้วย

และแน่นอนว่าในสำนักงานแต่ละที่ก็จัดการขยะอย่างเป็นระบบ คัดแยกขยะออกเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะขายได้ ขยะพลังงาน ขยะเปื้อน ขยะห้องน้ำ และขยะอันตราย โดยจะคัดแยกอีกครั้งที่ศูนย์เรียนรู้ด้านจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและถือเป็นการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางอ้อมอีกด้วย

Visitors: 881,289