องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหา ยาโมลนูพิราเวียร์ คาดอีก 3 ล้านแคปซูลได้ไม่เกิน ก.ค. นี้

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหา “ยาโมลนูพิราเวียร์ ” คาดอีก 3 ล้านแคปซูลได้ไม่เกิน ก.ค. นี้
 
 
เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อใช้รักษาโรคโควิด – 19 สำหรับการจัดหา “ยาโมลนูพิราเวียร์” (Molnupiravir) จำนวน 5 ล้านแคปซูลนั้น องค์การเภสัชกรรม ได้ส่งมอบแล้วจำนวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อีกจำนวน 3 ล้านแคปซูล คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ขณะนี้ดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ล้านแคปซูล สำหรับการจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ องค์การเภสัชกรรม ได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ Molnupiravir 200 mg Capsules เพื่อนำข้อมูลเชิงคุณภาพ มาใช้ในการคัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพจากประเทศอินเดีย หรือประเทศอื่น โดยค่ายาต่อคอร์สการรักษาไม่เกิน 1,000 บาท (40 เม็ด) ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
 
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรรมได้ดำเนินการจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir) ตั้งแต่วันที่ 1 -20 กรกฎาคม 2565 แล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านเม็ด และดำเนินการทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขณะนี้องค์การเภสัชกรรรมเร่งกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้กรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) แจ้งความต้องการเพิ่มเติม
 
องค์การเภสัชกรรมจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง กระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ทุกวันไม่มีวันหยุด
 
 
Visitors: 764,317