10 สถานที่/ประเภทกิจการให้จังหวัดพิจารณาปิด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง

10 สถานที่/ประเภทกิจการให้จังหวัดพิจารณาปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง
 
 
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
 
 
ที่มา 
Visitors: 609,415