ทำดีได้ ทำต่อไป ! ปี63คนไทยลดใช้พลาสติกได้2หมื่นล้านใบ

ทำดีได้ ทำต่อไป ! ปี63คนไทยลดใช้พลาสติกได้2หมื่นล้านใบ

ทำดีได้ ทำต่อไป ! ปี63คนไทยลดใช้พลาสติกได้2หมื่นล้านใบ
 
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ กว่า 75 บริษัท  งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ 1ม.ค.2563 ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับจากประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลสูงสุดในโลกอันดับที่ เป็นอันดับที่ 10
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับทราบรายงานกรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พร้อมข้อเสนอแนะ เรื่องขยะพลาสติกในทะเลไทย ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน(ผผ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชนทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ กว่า 75 บริษัท  งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนา

น้อยกว่า 36 ไมครอนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ 1ม.ค.2563 ซึ่งจากการดำเนินการข้างต้นส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับจากประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลสูงสุดในโลก

อันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 10 ได้สำเร็จ และลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 25,284 ล้านใบ คิดเป็น 228,820 ตัน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929467

 

Visitors: 881,206