ยกสถานะโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

ยกสถานะโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

เมื่อประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้น ต้องทำตาม พระราชบัญญัติ โรคติดต่อพ.ศ. 2558 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ครับ

 

นิยามศัพท์ “โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว

มาตรา 31 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 

ใครบ้างล่ะต้องแจ้ง ??

- เจ้าบ้านหรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็นโรค

- ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล

 

 เมื่อพบเห็นต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมง !!!!! 

* ตามอ่านได้ที่ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

 

มาตรา 42 ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายโรคระบาด หรือพาหะนําโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

มีบทกำหนดโทษด้วยสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ดูได้ที่หมวด 9 ใน พรบ. นี้

พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1

Visitors: 294,745