โครงการฯ นำการวิจัยเกษตรประณีตและแม่นยำเข้ามาช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดระยะเวลาการผลิต และทำให้แน่ใจว่าไม้ผลแต่ละชนิดได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

การวิจัยเกษตรประณีตและแม่นยำเข้ามาช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต
 
 
ไม้ผลเป็นพืชที่ชาวบ้านในโครงการร้อยใจรักษ์ นิยมปลูกตั้งแต่ก่อนโครงการฯ เข้ามา อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลผลิตยังไม่สม่ำเสมอและไม่ได้มาตรฐานนัก อีกทั้งยังใช้สารเคมีมาก โครงการร้อยใจรักษ์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์การเกษตรไปพร้อมกัน
โครงการฯ นำการวิจัยเกษตรประณีตและแม่นยำเข้ามาช่วยเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดระยะเวลาการผลิต และทำให้แน่ใจว่าไม้ผลแต่ละชนิดได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงเวลา มีสารอาหารเพียงพอ เพื่อให้ได้ขนาด รสชาติ และรสสัมผัสที่เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ มะม่วง ฝรั่ง เสาวรส ฟักทอง มัน หรือเคพกูสเบอร์รี่ เป็นต้น
 
เมื่อมีผลผลิตทางการการเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมแข่งขันในตลาดโลกแล้ว โครงการฯ จึงทำหน้าที่เป็น คนกลาง เชื่อมให้เกิดการซื้อขายอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ฯ และบริษัทผู้ส่งออกมะม่วงของไทย โดยโครงการฯ เป็นผู้ประสานความเข้าใจและกําหนดข้อตกลง ความร่วมมือการผลิตมะม่วงคุณภาพระหว่างกลุ่มวิสาหกิจไม้ผล และบริษัท ซี.พี.สตาร์เลนส์ จํากัด เริ่มจากเจ้าหน้าที่จากบริษัทซี.พี.สตาร์เลนส์ มาให้ความรู้เรื่องลักษณะมะม่วงที่ดี เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว และสอนการคํานวณปริมาณการเก็บเกี่ยวต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการขนส่งไปยังโรงงานรับซื้อ รวมทั้งการดูแลรักษา การควบคุมการใช้สารเคมีตามที่บริษัทกําหนดตั้งแต่ช่วงผลิดอกจนถึงช่วงเก็บผลผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้บริโภคและการส่งออก นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่เพื่อเป็นลานกลางและโปร่งใสสำหรับการคัดแยกเกรดมะม่วงและไม้ผลต่างๆ
 
เพื่อต่อยอดผลผลิตในพื้นที่ โครงการฯ ยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งวิจัยให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ด้วยกระบวนการผลิตที่มีอยู่ และด้วยกระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากภายนอกในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ เสาวรส และฟักทอง มาใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ได้แก่ สินค้านวัตกรรมอาหารขั้นต้นที่ผลิตในโครงการฯ เช่น ฟักทองญี่ปุ่นย่างแช่เยือกแข็ง ฟักทองญี่ปุ่นทอดกรอบ เคพกูสเบอร์รี่แช่อิ่มอบแห้ง และเห็นศักยภาพในการพัฒนาฑ์สินค้านวัตกรรมอาหารสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ เยลลี่บุกมะม่วงผสมเสาวรส ซุปฟักทองญี่ปุ่นแช่เยือกแข็ง และเครื่องดื่มน้ำมะม่วงผสม เป็นต้น
 
 
Visitors: 881,289