ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 25.37 ล้านตัน

ขยะพลาสติก
 
 
 
 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 25.37 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกประมาณ 3.2 ล้านตัน หรือ 12% จากจำนวนนี้ มีเพียง 25% ที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้ ส่วนที่เหลือ 75% เป็นถุงอาหาร ถุงหิ้ว แก้ว หลอด ฯลฯ ซึ่งเป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastics)!!! และสถานการณ์ COVID-19 น่าจะทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 15%!!!
 
การใช้ที่เพิ่มขึ้นและขาดระบบการจัดการอย่างถูกวิธี ทำให้มีขยะไปสู่บ่อฝังกลบจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ 500 ปีเพื่อย่อยสลาย อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบนิเวศ และเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์นานาชนิด
 
เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ และเราทุกคนก็เป็นทางออกของปัญหาเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่ตัวเราเอง และไม่ใช่เพียงระดับบุคคลเท่านั้น องค์กรก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้
 
สำหรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เราให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้ทำเรื่องป่าเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบ ผลิต จัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากรในสำนักงาน การบำบัดของเสียจากการผลิต เป็นต้น โดยใช้แนวทาง 4R ที่แพร่หลายและทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดี แต่เป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงในทุกระดับ สำคัญอยู่ที่การเริ่มลงมือทำ มาร่วมกัน Reduce, Reuse, Repair, Recycle กันนะคะ
 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
Visitors: 879,122