MFLF Happenings Ep.8 ตามหาขยะสาบสูญบ้านห้วยน้ำขุ่น

MFLF Happenings

Ep.8 ตามหาขยะสาบสูญบ้านห้วยน้ำขุ่น

         โครงการการจัดการขยะเริ่มตั้งแต่ต้นทางด้วยการให้ความรู้แก่คนภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับล่าง พัฒนาระบบการจัดการเรื่องการทำงานกับขยะ ทั้งคนทำงาน เครื่องมือ ทำงานอย่างจริงจัง โครงการฯ นี้ประสบความสำเร็จโดยสามารถบริหารจัดการจนไม่มีขยะเดินทางไปสู่บ่อฝังกลบ หรือ Zero Waste to landfill และยังเปิดกว้างพร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องขยะของศูนย์จัดการขยะแห่งนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งมอบต่อแนวความคิด การลงมือทำที่สามารถเดินไปสู่การสัมฤทธิ์ผลที่ก่อประโยชน์กับสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง

 


                                                  Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ

 

 

Visitors: 882,824