MFLF Happenings Ep.6 ศูนย์จัดการขยะสร้างแรงบันดาลใจ

 MFLF Happenings

Ep.6 ศูนย์จัดการขยะสร้างแรงบันดาลใจ

        จัดการขยะแบบไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบตามแนวคิดธุรกิจหมุนเวียน เริ่มด้วยกระบวนการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ไปสู่บ่อฝังกลบตั้งแต่ปี 55 กระทั่งปี 61 ปัจจุบันดอยตุงไม่มีบ่อฝังกลบแล้ว เกิดจากความร่วมมือของพนักงานและชาวบ้านในพื้นที่ จนประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการจนไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบได้ทั้งหมด ด้วยวิธีการจัดการขยะ 6 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ ขยะขายได้ ขยะเปื้อน ขยะพลังงาน ขยะอันตราย และขยะห้องน้ำ จากความสำเร็จได้มีการขยายผลให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน

 

 

                                                                      Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ

 

 

Visitors: 1,243,738