MFLF Happenings Ep. 5.2 ปศุสัตว์...เลี้ยงง่าย รายได้ปัง

MFLF Happenings

EP. 5.2 "ปศุสัตว์...เลี้ยงง่าย รายได้ปัง"

            การพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมพัฒนาหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหความยากจน ครอบคลุมการลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ เนื่องจากรายจ่ายค่าอาหารมักมีสัดส่วนมากที่สุดของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

 

 

 

                                                                                          Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ

 

Visitors: 797,905