MFLF Happening Ep.4 เรื่องหมูๆไก่ๆ

MFLF Happenings 

EP.4 "เรื่องหมูๆ ไก่ๆ"

        การพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมพัฒนาหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหความยากจน ครอบคลุมการลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ เนื่องจากรายจ่ายค่าอาหารมักมีสัดส่วนมากที่สุดของรายจ่ายทั้งหมดของครัวเรือน และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

 

  

                                                                  Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ

 

 

Visitors: 764,301