พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด
3. พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด
4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด
 
 
 
มีผลประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
Visitors: 609,387