วันสิ่งแวดล้อมโลก

        วันสิ่งแวดล้อมโลก2024 มุ่งเน้นการต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และสร้างความทนทานต่อภัยแล้ง โดยใช้ slogan ว่า “Our land, Our future. We are #GenerationRestoration." โดยมีซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพ ในฐานะประเทศทะเลทราย และลงทุนในการแก้ปัญหาความแห้งแล้งอย่างจริงจัง
 
 
        ซาอุดีอาระเบียเปิดตัวโครงการริเริ่มสีเขียวในซาอุดีอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งดำเนินการโครงการริเริ่มต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวมถึงเมื่อปี 2020 ที่ซาอุดีอาระเบียเป็นประธานของที่ประชุม G20 หรือ กลุ่มประเทศ 20 และทุกฝ่ายตกลงเป้าหมายร่วมกันในการ 1) เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ทั่วโลกกว่า 1 พันล้านเฮกตาร์ (คิดเป็น 6,250 ล้านไร่ ซึ่งใหญ่กว่าจีนทั้งประเทศ) ภายในปี 2030 และ 2) ลดพื้นที่เสื่อมโทรมลง 50% ภายในปี 2040
 
 
        วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ปีนี้ ครบรอบปีที่ 51 นับจากวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 1973 (พ.ศ. 2516) #WorldEnvironmentDay
 
 
Visitors: 1,283,406