MFLF Happenings Ep.9 อิ่มท้อง อิ่มใจ โรงสีข้าวอิโต!!!

MFLF Happenings

Ep9. อิ่มท้อง อิ่มใจ โรงสีข้าวอิโต!!!

          ข้าวพันธุ์อิโตนี้ เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ต้นตอเป็นข้าวมาจากจังหวัดลำปาง แต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปหลายสิบปี ผสมกับดินที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์และปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ข้าวลำปางจึงค่อย ๆ วิวัฒนาการมาเป็นข้าวอิโตที่มีลักษณะเฉพาะตัว พื้นที่ปลูกข้าวอิโตมากถึง 1,500 ไร่ อยู่ในตำบลท่าตอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร้อยใจรักษ์ โดยส่วนมากเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่เป็นกลุ่มหลักในการปลูกข้าวอิโตในพื้นที่ ด้วยวิถีชีวิตที่มีความพิถีพิถันในข้าวของตนเอง ชนเผ่าปกาเกอะญอ นิยมที่จะทำพันธุ์ข้าวของตนเอง บ้านใครบ้านมัน จึงทำให้ข้าวพันธุ์อิโตมีคุณภาพที่ดีในทุก ๆ รอบการปลูก เป็นของดีที่คนเมืองไม่เคยได้ลิ้มลอง โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่สนับสนุนมาตรการนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการบูรณาการของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงเพื่อลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

 

                                                                      Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ

Visitors: 1,058,710