ครม.มีมติเห็นชอบ การที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขออนุมัติงบประมาณในการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ครม.มีมติเห็นชอบ การที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขออนุมัติงบประมาณในการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลให้มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
 
 
 
เพื่อการป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูสภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคของหน่วยงานภายใต้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ให้พร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง ครม.ได้เห็นชอบในกรอบวงเงิน 5,816 ล้านบาทเศษ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ของหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งจะเป็นใน
 
ส่วนของรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย คัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วย เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตรง ซึ่งในส่วนของ 5,816 ล้านบาทเศษ นี้จะเป็น ค่าสิ่งก่อสร้าง ไม่เกิน 389 ล้านบาทเศษ เป็นค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 5,527 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างผู้ป่วยวิกฤต ปรับปรุงห้องแยกโรค การปรับปรุงระบบปรับอากาศ การปรับปรุง ARI คลินิก และการปรับปรุงอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้มาตรการดูแลผู้ป่วย ส่วนที่สอง ได้แก่การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วย เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ระบบฟอกอากาศ ระบบกรองอากาศ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องตรวจสอบทางพันธุกรรม รวมถึงครุภัณฑ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
โดยใช้เวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 10 เดือน และ ครม.ได้เห็นควรอนุมัติเงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นการบริหารจัดการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมกำกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกรอบวงเงิน 429 ล้านบาทเศษ ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขรับการจัดสรรแหล่งเงินเพื่อเป็นการดำเนินการจากแหล่งเงินอื่น ๆ มิใช่ส่วนของเงินกู้
Visitors: 374,329