ทุนหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge

ประชาสัมพันธ์ ทุนหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge

พิเศษ เป็นครั้งแรก สำหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ทุนหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge สนับสนุนโดย Fujitsu-JAIMS Foundation

มูลนิธิฯ ได้รับโอกาสจาก FJF ในการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge จำนวน 1 คน ในวันที่ 9 กันยายน – 15 ธันวาคม 2563 โดยเรียนใน 4 แคมปัส ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮาวาย สิงคโปร์ และไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดูได้ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

-        มีประสบการณ์ทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

-        ตำแหน่งปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

-        ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี

-        เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ได้รับโทษทางวินัยใดๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขของทุน

-        FJF จะจ่ายค่าเล่าเรียน ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ตลอดหลักสูตร

-        มูลนิธิฯ จะจ่ายค่าวีซ่า และช่วยเหลือค่าอาหารตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย 100,000 บาท

-        ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับทุนจะยังได้รับเงินเดือนจากมูลนิธิฯ ตามปกติ

-        ผู้ได้รับทุน จะต้องทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต่อเนื่องหลังจากรับทุนแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี

กระบวนการและขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกใบสมัครตามแนบ (รวมถึงการได้รับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือสูงกว่า) (โหลดได้ ที่นี่)
  2. ตอบคำถาม เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ข้อ

-        Please explain your interest in this program. Outline your professional objectives and what you hope to gain from the Program (No more than 500 words)

-        Please present aproject idea that you want to do to solve any issues in the society or in the organization. Define an issue clearly, your expected outcomes, ‘how’ to achieve them, etc. (Can be either in MS Word or MS PowerPoint formats. The total description should be no more than 800 words)

  1. ส่งใบสมัคร และเนื้อหาตามข้อ 2 มาที่ salakjit@doitung.org ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. ใบสมัครที่ได้รับหลังจากนั้น จะไม่ได้รับพิจารณา
  2. ประกาศผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563
  3. สัมภาษณ์ผู้ผ่านรอบแรก วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอโครงการที่ได้เสนอแนวคิดไว้ด้วย
  4. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 16 เมษายน 2563
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. จะมีจัด session พิเศษ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ โดยคุณจอย-สลักจิต ประธานสายบริหารงานพัฒนา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้เมื่อปี 2559 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น zoom ขอให้ผู้ที่สนใจ อีเมลแจ้งที่ salakjit@doitung.org ภายในวันที่ 26 มี.ค. เวลา 18.00 น. เพื่อที่จะส่งรายละเอียดการนัดประชุมทาง zoom ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรด้วยตัวเองตามเอกสารที่ส่งให้นี้ มาล่วงหน้าด้วย

 

 

Visitors: 222,483