บำบัดน้ำเสียโรงงาน “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”

การผลิตที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงผลกระทบของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ แบรนด์ดอยตุง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงให้ความสำคัญไม่เพียงการออกแบบที่ยั่งยืน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสรรหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนการผลิตทุกขั้น และบำบัดของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติด้วย

หนึ่งในของเสียจากการผลิตของแบรนด์ดอยตุง คือ น้ำ ทั้งจากกระบวนการแปรรูปด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวให้ชุมชน เช่น โรงงานกาแฟ และงานด้านหัตถกรรม เช่น โรงงานย้อมสีด้าย และโรงงานกระดาษสา เราจึงประยุกต์หลักการ “ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ” จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี มาปรับใช้

หลักคิด คือ เลียนแบบระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ โดยนำพืชจากธรรมชาติ ได้แก่ กก ธูปฤาษี แฝก พุทธรักษา และผักตบชวา มาใช้ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ หรือที่เรียกว่า กังหันน้ำชัยพัฒนา เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดี และน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วจะได้รับการตรวจตามมาตรฐานก่อนนำกลับไปใช้ใหม่

ปัจจุบัน แบรนด์ดอยตุงนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 26.18% ส่วนที่เหลือนำไปรดน้ำต้นไม้และพืชผัก และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศได้ 3 เท่า ทั้งนี้ แบรนด์ดอยตุงยังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดการใช้น้ำและใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งคิดเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลด water footprint ควบคู่กับการลด carbon footprint ที่ดำเนินการอย่างเข้มข้น

#MFLFgogreen #sustainability #sustainableproduction #greenproduction #sustainabledevelopent #SDGs #water #treatment #watertreatment #waterfoorprint #carbonfootprint #environment #น้ำ #น้ำเสีย #DoiTung

Visitors: 1,108,897