นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราปกติ

การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราปกติ

 
 
เรียน     พนักงานทุกท่าน

           ส่วนการบุคคลขอประชาสัมพันธ์เรื่องการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในอัตราปกติ

โดยเริ่มนำส่งอัตราปกติตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

Visitors: 797,924