กำหนดรับ PR ใบสอบราคางบลงทุนและงบดำเนินการ ( FAR )

กำหนดรับ PR ใบสอบราคางบลงทุนและงบดำเนินการ ( FAR )

 

 ส่วนงานจัดซื้อแจ้งการกำหนดรับใบสอบราคา (PR) งบลงทุนและงบดำเนินการ ( FAR ) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานมีเวลาดำเนินการตามแผนงานและสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลานั้น

ดังนั้นจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายการงบลงทุนและงบดำเนินการ (FAR) หากมีรายการใดที่ยังต้องการดำเนินการอยู่

ขอให้ดำเนินการเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและทำการสอบราคาเข้าระบบจัดซื้อ โดยส่วนงานจัดซื้อขอแจ้งกำหนดการรับใบสอบราคา (PR) งบลงทุนและงบดำเนินการ ( FAR )

จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว

Visitors: 764,314