PM 2.5: กทม.ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

PM 2.5: กทม.ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจะแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานข้อมูล และให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชัน AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่ โดยจะเพิ่มความถี่ในการแจ้งเตือน สำหรับพื้นที่ที่พบค่า PM2.5 สูง เป็นวันละ 3 รอบ คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. เพื่อเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงและงดการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
 
นอกจากนี้ จะเร่งดำเนินการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด PM2.5 ให้ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย
 
1. ให้ฌาปนสถานทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 308 แห่ง บำรุงรักษาเตาเผาศพให้มีสภาพสมบูรณ์ ดำเนินงานเผาศพอย่างถูกวิธี และประสาน สนง.เขต ตรวจวัดเขม่าควันที่ระบายออกทางปล่องเตาเผาเป็นประจำทุกปี
 
2. ให้ศาลเจ้าทุกแห่ง จำนวน 77 แห่ง ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากการจุดธูปและการเผากระดาษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน
 
3. แจ้งให้สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ กทม. ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีการประกอบการที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะ มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 
 
4. ส่งเสริมความรู้ให้สถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และมีระบบกำจัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ
 
 
5. ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร แผงค้าในตลาดสด ตลาดนัด และแผงลอยจำหน่ายอาหารที่มีการใช้เตาปิ้งย่าง กว่า 1,700 ราย ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการปิ้งย่าง รวมทั้งแนะนำให้ใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน มีอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเขม่าควันและฝุ่นละออง และเลือกใช้เชื้อเพลิงในการปิ้งย่างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
 
ที่มา : The Reporter


Visitors: 1,172,036