มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่ป่าชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10,000 ไร่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ลงนาม MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่ป่าชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10,000 ไร่
 
 
 
เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือ การฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนชุมชนในการขึ้นทะเบียน T-VER (โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยพัฒนากลไกดูแลป่าและสร้างรายได้แก่ชุมชนในระยะยาว 
Visitors: 919,128