กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

     กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

     วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดตั้งและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) การเข้าถึงและการทำงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านอื่น ๆ อย่างยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน โดยมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือโครงการ Empowering Climate Resilient Communities and Livelihoods ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนในการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย

     โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตตามตำราแม่ฟ้าหลวงร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้แบรนด์ดอยตุง” โดย ผู้แทนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ ศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้าดอยตุง และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย บริษัท นวุติ จำกัด รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิสาหกิจชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนดอยตุง
 
 
ขอบคุณภาพจาก กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Visitors: 1,264,665