ไม่ได้เงินทุกคน! เช็คเงื่อนไข ‘เยียวยาล็อคดาวน์’ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40

ไม่ได้เงินทุกคน! เช็คเงื่อนไข ‘เยียวยาล็อคดาวน์’ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40

ไม่ได้เงินทุกคน! เช็คเงื่อนไข ‘เยียวยาล็อคดาวน์’ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40
14 กรกฎาคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 

สรุปชัดในกลุ่ม "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 ใครได้เงิน "เยียวยาล็อคดาวน์" บ้าง

หลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากข้อ

กำหนดฉบับที่ 27  เพื่อลดผลกระทบในระยะสั้นสำหรับกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคม โดยเป็นการทดแทน

มาตรการช่วยเหลือตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน

 

162625014233

 

 
 •  9 กลุ่มอาชีพ 10 จังหวัดในพื้นที่สีแดง ที่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการควบคุมโรคระบาด คือ 9 อาชีพ
 
 • กลุ่มก่อสร้าง
 • กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • กลุ่มศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กลุ่มกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 • กลุ่มขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 • กลุ่มขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • กลุ่มกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 • กลุ่มกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 • กลุ่มข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 

 

10 จังหวัด

 • กรุงเทพฯ  
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร 
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 

162626726810

 

 • เงื่อนไขการเยียวยา 

โดยมีหลักการการเยียวยา และเงื่อนไขการรับเงิน ตามที่มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนฯ ฉบับที่ 27 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ คือ

- กลุ่มประกันสังคมมาตรา 33

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500บาท) รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

เงื่อนไข : เงื่อนไข : สัญชาติไทย ว่างงาน ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานจากคำสั่งปิดสถานที่

สำหรับผู้ประกอบการ จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน

 

- กลุ่มประกันสังคมมาตรา 39 และ 40

สำหรับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

เงื่อนไข : สัญชาติไทย ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน

 

- กลุ่มอาชีพอิสระ

เตรียมหลักฐานยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

เงื่อนไข : สัญชาติไทย ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน

 

 

ที่มา : มาตราการบรรเทาผลกระทบฯ ฉบับที่ 27 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 

 กรุงเทพธุรกิจ :

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948920?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io&gpix=0


Visitors: 606,448