การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 พื้นที่ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิฯ) กำหนดตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กลุ่ม วันที่เข้ารับการตรวจ เวลาที่รับการตรวจ สถานพยาบาล ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กลุ่มพนักงานผู้สัมผัสอาหาร
(พนักงานร้านกาแฟ )
 วันที่ 6-31 มีนาคม 2566
(สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน)
08.00 - 17.00 น. รพ.กล้วยน้ำไท https://shorturl.asia/Xarvg
( จำกัดไม่เกินวันละ 10 คน )
กลุ่มพนักงานทั่วไป วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566
(สามารถเข้ารับบริการได้วันจันทร์-ศุกร์)
07.00 - 10.00 น. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา https://shorturl.asia/8iax6
( จำกัดไม่เกินวันละ 15 คน )
พนักงานสามารถตรวจสอบรายชื่อและโปรแกรมการตรวจสุขภาพรายบุคคล ได้ที่ https://shorturl.asia/anX6y 
 ( โดยพนักงานที่มีรายชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ คือพนักงานที่เริ่มงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 )การบริการรถรับ-ส่ง (อาคาร สนง.กรุงเทพ - คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา)

1. มูลนิธิฯ มีบริการรถรับ-ส่ง เฉพาะวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์

2. หากมีพนักงานที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง ที่มูลนิธิฯ จัดเตรียมให้ในแต่ละวัน น้อยกว่า 5 คน มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการรถในวันดังกล่าว โดยจะแจ้งให้พนักงานทราบก่อนล่วงไม่น้อยกว่าหน้า 1 วันก่อนเข้ารับการตรวจ
3. ทั้งนี้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ตรงตามรอบรถรับ-ส่ง ที่มูลนิธิฯ จัดให้ในรอบถัดไปได้ หากในรอบนั้นๆ ยังมีที่ว่าง 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

นายศุภวิชญ์  พรหมทิพย์ (หลี) โทร  0 2252 7114 ต่อ 132

 

Visitors: 919,124