ERP คืออะไร?

ERP (Enterprise Resource Planning)

 

ERP คืออะไร?

 

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning (ERP)

คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบการบริหารการเงิน ระบบการจัดการฝ่ายขายและลูกค้า ระบบการควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ระบบการวางแผนการผลิต ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ และ ระบบการวิเคาะห์การนำเสนอรายงาน เป็นต้น

ในปัจจุบัน ERP ได้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูป  เรียกว่า ERP software เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลขององค์กร ซึ่งมีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จะทำให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร

ทำไมองค์กรถึงจำเป็นต้องใช้ ERP 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับการทำงาน

2. สามารถสร้างระบบงานและกระบวนการทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร

3. ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เพราะมีการนำข้อมูลเข้าเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเหมือนกันทั้งองค์กร

4. มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี มีระบบควบคุมภายใน

5. สร้างรายงานและช่วยวิเคราะห์รายงานที่ใช้ในการวางแผน

 

 

 

ตัวอย่าง ERP Software

 

 

 

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning (ERP)

คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น ระบบการบริหารการเงิน ระบบการจัดการฝ่ายขายและลูกค้า ระบบการควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ระบบการวางแผนการผลิต ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ และ ระบบการวิเคาะห์การนำเสนอรายงาน เป็นต้น

ในปัจจุบัน ERP ได้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูป  เรียกว่า ERP software เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลขององค์กร ซึ่งมีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จะทำให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร

ทำไมองค์กรถึงจำเป็นต้องใช้ ERP 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับการทำงาน

2. สามารถสร้างระบบงานและกระบวนการทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร

3. ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เพราะมีการนำข้อมูลเข้าเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเหมือนกันทั้งองค์กร

4. มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี มีระบบควบคุมภายใน

5. สร้างรายงานและช่วยวิเคราะห์รายงานที่ใช้ในการวางแผน

 

ที่มา : https://www.fmsconsult.com/th/news-event/knowledge/erp/erp-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

 

 

Visitors: 1,283,403