depa ร่วมเป็นวิทยากรร้อยใจรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

     
 
        depa ร่วมเป็นวิทยากรร้อยใจรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 
        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567, จังหวัดเชียงใหม่ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวปณชล สาธรรม และ นางสาวอนงค์นาฏ ปัญญาเจริญ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่เป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ณ หมู่บ้านขุนข้อน อำเภอเชียงดาว
 
        กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 35 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 80 คน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้หลักสูตรการอบรมด้านอาชีพและพัฒนาทักษะทางดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีอาชีพใหม่ ลดปัญหายาเสพติด ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ ผ่านการอบรมเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “การใช้ Social Media ในการขายสินค้าออนไลน์ (การตลาด)” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการใช้ Social Media พร้อมคำแนะนำ รวมถึงเทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างรายได้ และประกอบอาชีพของตนเองอย่างยั่งยืน
 
 
Visitors: 1,283,413