แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกที่ใช้แล้วของแบรนด์ดอยตุง
 
 
 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกที่ใช้แล้วโดยนำกลับมาผลิตเป็นเส้นด้ายเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมชุมชน เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
 
แบรนด์ดอยตุง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำเส้นด้ายที่ทำจากขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย ซึ่งเป็นการผสมผสานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อยอดกับการสร้างงานและสร้างอาชีพให้ชุมชน เพื่อให้คนและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
 
Visitors: 1,172,033