ขั้นตอนขอรับ ATK คนละ 2 ชุด ผ่านแอปฯ เป๋าตัง-ศูนย์บริการสาธารณสุข

ขั้นตอนขอรับ ATK คนละ 2 ชุด ผ่านแอปฯ เป๋าตัง-ศูนย์บริการสาธารณสุข
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยขั้นตอนการขอรับ ATK คนละ 2 ชุด ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษา ผ่านแอปฯ เป๋าตัง-ศูนย์บริการสาธารณสุข เริ่มแจก 16 ก.ย.นี้
 
วันที่ 7 ก.ย. 64 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมแจกชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษา (สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ฟรี เพื่อทำการตรวจโควิดด้วยตนเอง คนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ในวันที่ 16 กันยายน 2564
 
ทั้งนี้ การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี 2 รูปแบบ คือ
 
-รูปแบบที่ 1 แจก ATK ในชุมชนแออัดและตลาด ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนด หรือ อสม., อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ส่วนต่างจังหวัด ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน
 
ขั้นตอน
 
1. ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดฯ แจก ATK ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 ชุด
 
2. ประชาชนที่ได้รับแจก ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ทางผู้ประสานงานฯ จะยืนยันตัวตนให้
 
3. กลับไปตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน 
 
4. แจ้งผลตรวจให้ผู้ประสานงานฯ รับทราบ หากผลเป็นลบ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 และตรวจซ้ำอีกครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน
 
5. หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป
 
6. กรณีมีอาการ แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงานฯ นำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อในชุมชน
 
 
-รูปแบบที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) รวมถึง คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง กรณีนี้สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น
 
ขั้นตอน
 
1. ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปฯ "เป๋าตัง" โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี
2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 ตอบคำถาม 3 ข้อ
• มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
• มีประวัติพักอาศัย หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
• มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด
 
 
3. หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้คลิกที่ เมนู หน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน
 
4. ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
 
 
5. ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปฯ เป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป
 
กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต., ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้.
 
 
ที่มา : 
ThaiRath Online
 
Visitors: 764,304