สายการบินบางส่วนปฏิเสธออกมาตรการเปิดให้ผู้โดยสาร แจ้งเลื่อนกำหนดการบิน

สายการบินบางส่วนปฏิเสธออกมาตรการเปิดให้ผู้โดยสาร แจ้งเลื่อนกำหนดการบิน
 
 
 
 
ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมสถานการณ์ COVID-19 อ้างไม่คืนเงินหรือเลื่อนกำหนดการบินเพราะระบบการบินให้บริการตามปกติ
 
9 เม.ย.2564 สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ กระทรวงคมนาคม ออกประกาศผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน ออกมาตรการคืนเงินค่าตั๋วเดินทางในราคาเต็มจำนวน แต่ต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 
ทำให้ สายการบิน ไทยสมายล์ เปิดให้ผู้โดยสาร ที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 8-30 เม.ย.2564 สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือ เปลี่ยนเส้นทางบินได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และเก็บค่าโดยสารในรูปเครดิต ซึ่งมีอายุถึงสิ้นเดือน ธ.ค.2564
 
ส่วนบัตรโดยสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเดินทาง ผู้โดยสารสามารถดำเนินการขอเงินคืนค่าธรรมเนียมสนามบิน ภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตร
 
เช่นเดียวกับ สายการบินนกแอร์ ผู้โดยสารต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและรับ SMS ยืนยันการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง แต่ต้องรับภาระส่วนต่างราคาตั๋ว วันเดินทางใหม่ และต้องเดินทางภายใน วันที่ 30 มิ.ย.2564 ในเส้นทางบินเดิมเท่านั้น
 
 
ขณะที่ สายการบิน แอร์เอเชีย และเวียตเจ็ต กลับยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางในช่วงการระบาดใหม่
 
 
ขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19 จึง พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการเลื่อนกำหนดวันเดินทาง แต่สายการบินไม่มีมาตรการดังกล่าวรองรับ โดยอ้างว่าระบบให้บริการการบินยังดำเนินการตามปกติ แต่สามารถขอเงินคืนค่าภาษีสนามบินในรูปเครดิต จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตรการของสายการบิน
 
 
 
ที่มา : Thaipbs
Visitors: 606,458