สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน   นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหอศิลป์ที่มีอยู่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญและมีพลังในการส่งเสริมและพัฒนาผลลัพธ์ทางศิลปวัฒนธรรมให้เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ผ่านนิเวศทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ผ่านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) โดยเน้นการกระจายทุนในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไป
ยังหอศิลป์และพื้นที่ศิลปะในส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แพร่หลายในกลุ่มภาคีเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค
     สำหรับหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) ที่ผ่านมา อาทิ
1.บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จ.เชียงราย 2. หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน 3.หอโหวด 101จ.ร้อยเอ็ด 4. ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
จ.เลย 5. สวนศิลป์บ้านดิน จ.ราชบุรี 6. ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง จ.กระบี่ 7.เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จ.เชียงใหม่ 8. KULTX Collaborative Space จ.ขอนแก่น
9. แกลเลอรี 1984+1 จ.สุพรรณบุรี และ 10. เดอลาแป อาร์ต สเปซ นราธิวาส จ.นราธิวาส นอกจากนี้ สศร.ได้ให้การส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดนิทรรศการ “บูชาครู บูชาอดีต” “นิทรรศการในช่วงเวลาหนึ่ง (Once Time)”
“นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษาและ 30 ปีศิลป์สิรินธร” “เสพศิลป์ในสวน2 ฝึกมือ” “MY MANDALA มณฑลโลกสวรรค์
ภาพวาดดินแดนบริสุทธิ์ที่แสวงหาจากอุดมคติ” “เทศกาลศิลปะ แก่น เก๋า เก๋า S.O.E. We Trade Everything 2023” “นิทรรศการ SUPHAN’S ECHOES เสียงสะท้อนของสุพรรณบุรี” และ “นิทรรศการ [WITHIN] THE PLACE เขาก็มีชีวิต” เป็นต้น


    อย่างไรก็ตามเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเครือข่ายหอศิลป์ส่วนภูมิภาค สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย 2.ARTCADE จังหวัดพะเยา 3.Patani Art Space
จังหวัดปัตตานีและ 4.หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะร่วมสมัยให้เติบโตสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่คนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการร่วมกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

 

Visitors: 1,209,257