ประชาสัมพันธ์ ทุนหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge

              

พิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทุนหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge สนับสนุนโดย Fujitsu-JAIMS Foundation
มูลนิธิฯ ได้รับโอกาสจาก FJF ในการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมหลักสูตร Global Leaders for Innovation and Knowledge จำนวน 1 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 (ปีหน้า) 
โดยเรียนใน 4 แคมปัส ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮาวาย สิงคโปร์ และไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร ตามข้อมูลด้านล่างนี้ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในเอกสารแนบ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีประสบการณ์ทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ในวันที่สมัคร)
• ตำแหน่งปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
• ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
• เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ได้รับโทษทางวินัยใดๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขของทุน
• FJF จะจ่ายค่าเล่าเรียน ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ตลอดหลักสูตร
• มูลนิธิฯ จะจ่ายค่าวีซ่า และช่วยเหลือค่าอาหารตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายจำนวนหนึ่ง
• ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับทุนจะยังได้รับเงินเดือนจากมูลนิธิฯ ตามปกติ
• ผู้ได้รับทุน จะต้องทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ต่อเนื่องหลังจากรับทุนแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี

กระบวนการและขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครตามแนบ (รวมถึงการได้รับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือสูงกว่า)
2. ตอบคำถาม เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ข้อ
• Please explain your interest in this program. Outline your professional objectives and what you hope to gain from the Program (No more than 500 words)
• Please present a project idea that you want to do to solve any issues in the society or in the organization. Define an issue clearly, your expected outcomes, ‘how’ to achieve them, etc. (Can be either in MS Word or MS PowerPoint formats. The total description should be no more than 800 words)
3. ส่งใบสมัคร และเนื้อหาตามข้อ 2 มาที่ salakjit@doitung.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ใบสมัครที่ได้รับหลังจากนั้น จะไม่ได้รับพิจารณา
Visitors: 456,985