26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ประสานความร่วมมือ กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย

 

สำหรับปี 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและขยายไปในวงกว้าง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในพื้นที่ และให้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแนวทางเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 มีดังนี้

 

• วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

• วันที่ 21-26 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

• วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมออนไลน์ พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น เกมถาม-ตอบปัญหาออนไลน์ เกี่ยวกับความรู้เรื่องยาเสพติด ผ่านเฟซบุ๊กของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือหน่วยงานภาคีทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านอินโฟกราฟิก ในรูปแบบการ์ตูนเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในห้วงเดือนมิถุนายน และตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• คลิปสั้นการสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการใช้ชีวิต โดยพัฒนาและต่อยอดไปให้ถึงจุดสูงสุด รู้คุณค่าของตัวเอง เลือกทำสิ่งที่ดีให้กับตนเองและคนรอบข้าง ส่งผลให้มีชีวิตที่ห่างไกลจากยาเสพติด ผ่านผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) จำนวน 7 คน พร้อมเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ 1) นายกันต์ กันตถาวร พิธีกรและนักแสดง 2) นายภาคภูมิ เดชหัสดิน (หมอแล็บแพนด้า) นักเทคนิคการแพทย์ 3) นางสาวลลนา ก้องธรนินทร์ (หมอเจี๊ยบ) ศิลปินนักแสดง 4) นายธชย ประทุมวรรณ (เก่ง) ศิลปินนักร้อง 5) นายอรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล (เสือร้องไห้) ศิลปินนักร้อง 6) นายวรยศ บุญทองนุ่ม (แพท พาวเวอร์แพท) ศิลปินนักร้อง 7) นายณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ (มาริโอ้ เมาเร่อ) ศิลปินนักแสดง

 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยการสวมเสื้อสีขาว ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำประโยชน์เพื่อสังคม เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2115672

Visitors: 606,451