24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ
 
   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตระหนักว่า การบุกรุกทำลายป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จากความจำเป็นเรื่องปากท้อง และหากบริหารจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้องให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล ป่าจะสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศได้

   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำหลักคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับป่าชุมชน และริเริ่ม “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น โดยเชื่อว่าคาร์บอนเครดิตเป็นกลไกที่ตอบโจทย์ให้ชุมชนที่ดูแลป่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังลดการสูญเสียพื้นที่ป่า ลดปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของประเทศด้วย

   ในระยะเวลา 3 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 192,646 ไร่ ร่วมกับป่าชุมชน 127 แห่งใน 9 จังหวัด ประชาชนเข้าร่วมกว่า 71,834 คน จาก 24,325 ครัวเรือน โดยมีองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 20 รายสนับสนุนโครงการในฐานะผู้ร่วมพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต
 
   ระหว่างดำเนินโครงการ ชุมชนที่เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการบริหารจัดการกองทุนดูแลป่า และกองทุนอาชีพ จัดทำข้อกำหนดในการป้องกันไฟป่า และระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตามหลักการ “ปลูกป่า ปลูกคน” อย่างแท้จริง
ใน พ.ศ. 2567 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีแผนขยายพื้นที่ทำงานร่วมกับป่าชุมชนเพิ่มอีก 200,000 ไร่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน พ.ศ. 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายใน พ.ศ. 2608
 
   ปัจจุบัน มีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนกว่า 11,985 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 6.56 ล้านไร่ กระจายอยู่ 68 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ากว่า 13,634 หมู่บ้าน
Visitors: 1,264,664