นิเวศบริการ (Ecological Services)

นิเวศบริการ (Ecological Services)

   คือ บริการฟรีจากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รู้ไหมคะว่ากาแฟ 1 แก้วได้รับนิเวศบริการอะไรจากธรรมชาติบ้าง?
ผึ้งและลมช่วยผสมเกสรให้ดอกกาแฟติดผล ฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลช่วยรดน้ำต้นกาแฟให้เติบโต หนอน เห็ดรา และแบคทีเรีย
ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์

  เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการนำเสนอกรอบแนวคิดในการเปิดเผยข้อมูลความพึ่งพาและผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อธรรมชาติ เรียกกันว่า The Taskforce
on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ซึ่งช่วยให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มเชื่อมโยงประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากธรรมชาติต่อธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้แบรนด์ดอยตุง และนำไปสู่แนวทางบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบทางบวกกับธรรมชาติ (Nature Positive) ต่อไป
เพื่อสร้างแนวร่วมในการตระหนักถึงคุณค่าที่ธรรมชาติมอบให้ และลดผลกระทบต่อธรรมชาติที่เราสร้างขึ้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมให้คำแนะนำ
ปรึกษาด้านความยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจในแนวทาง nature-based solution และธุรกิจคาร์บอนในมิติต่างๆ ดังนี้ 

   1.  การจัดการขยะไม่ให้ไปสู่บ่อฝังกลบ
   2. 
การให้คำปรึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
   3. 
การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
   4. การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นต์ขององค์กร
   5. 
การทวนสอบและตรวจสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย


เพราะเราเชื่อว่ายิ่งมีเพื่อนร่วมทางมาก จะยิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้
#businesssustainability #sustainablebusiness

 

Visitors: 1,243,747