แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 )

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 )

เนื่องด้วยในปัจจุบันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ถูกปรับลดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเห็นควรยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

Visitors: 881,248