ปรับเงื่อนไขกิจการ/กิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เริ่ม 16 ต.ค. 64

ปรับเงื่อนไขกิจการ/กิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เริ่ม 16 ต.ค. 64
 
 
1. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 23.00 – 03.00 น. (อย่างน้อย 15 วัน)
2. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดถึง 22.00 น.
3. โรงภาพยนตร์ หรือฉายภาพยนตร์ /ร้านอาหาร/โรงละคร โรงมหรสพ/สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ/ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ฯ เปิดไม่เกิน 22.00 น.
4. สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการแบบรับไป - กลับได้
5. ขนส่งสาธารณะ เต็มความจุของยานพาหนะ
 
Visitors: 606,455