ประกาศเรื่องกำหนดวันหยุดกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

2. วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ MFLF Portal

Visitors: 404,735