มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับวันที่ 7 ม.ค. 2564)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางมูลนิธิฯ จึงขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ครับ

แบบฟอร์มขอเข้าพื้นที่ คลิก


 

 

 

 

Visitors: 374,329