นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย เข้าพบหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

การพัฒนาที่ไร้พรมแดน
 
นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย เข้าพบหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในภูฏาน ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
 
ราชอาณาจักรภูฏานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ หากมีปัญหาด้านลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูง และต้องการแนวทางการพัฒนาเพื่อนำปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักพัฒนาและนักวิชาการของสองชาติระหว่างไทยและภูฏาน ได้เดินทางเแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนสืบไป

 

Visitors: 456,979