Top 10 Skills of 2025 จาก World Economic Forum

Top 10 Skills of 2025 จาก World Economic Forum
 
World Economic Forum จัดทำรายงาน The Future of Jobs ว่าด้วยเรื่องแนวโน้มและทิศทางของอาชีพในอนาคต ตลอดจนทักษะการทำงานที่จำเป็นภายในอนาคตอันใกล้ 2025 นี้
 
วันนี้ ถือโอกาสพาไปดูกันว่า 10 ทักษะสำคัญที่ว่านี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ว่าแล้วไปดูกันเลยครับ
 
 
1. การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรม
2. การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์การเรียนรู้
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อน
4. การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นฉบับ ไม่ซ้ำใคร
6. ความเป็นผู้นำ และการมีอิทธิพลต่อสังคม
7. ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี
8. ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยี และเขียนโปรแกรม
9. การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
10. การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการระดมแนวคิด
 
จาก 10 อันดับที่ว่านี้ จะเห็นได้ว่ามี
- 5 ข้อ (ข้อที่ 1,3,4,5,10) เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving)
- 2 ข้อ (ข้อที่ 2,9) เกี่ยวกับทักษะในการจัดการตัวเอง (Self-Management)
- 2 ข้อ (ข้อที่ 7,8) เกี่ยวกับทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development) และ
- 1 ข้อ (ข้อที่ 6) เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนอื่น (Working with People)
 
 
ที่มา : https://www.blockdit.com/articles/5f97394dd688e215d19224c5/#
Visitors: 609,369