รายชื่อพนักงานเข้ารับเครื่องหมายพระราชทาน (ตราหยดน้ำ)

เนื่องด้วย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีรับเครื่องหมายพระราชทาน (ตราหยดน้ำ)  
สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบตามอายุงานที่กำหนด ซึ่งในปี 2563 นี้ มีกำหนดจัดในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
เวลา 13.00 - 14.00 น.  โดยมีจำนวนพนักงานที่ได้รับเครื่องหมายพระราชทาน (ตราหยดน้ำ) ทั้งสิ้น 97 คน
สามารถดูรายชื่อและตารางกำหนดการได้ที่ MFLF Portal รายชื่อพนักงานรับตราพระราชทาน ปี 2563

 
เพื่อให้พิธีการดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการบุคคลจึงขอนัดหมายพนักงานเพื่อชี้แจงกำหนดการ
และซักซ้อมการรับเครื่องหมายฯ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม
หอแห่งแรงบันดาลใจ
 
ทางส่วนงานจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการแจ้งพนักงานในสังกัดของท่าน  ให้มารับฟังกำหนดการและ
ซักซ้อมร่วมกัน ในวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ข้างต้น
Visitors: 310,190