เรากำลังจะมีสิทธิในอากาศสะอาด ?

เรากำลังจะมีสิทธิในอากาศสะอาด ?
.
วันที่ 6 กันยายน 2563 เครือข่ายอากาศสะอาด (THAILAND CAN) ตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมลงชื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ... (ฉบับเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
.
จุดประสงค์ของการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเสนอชื่อประชาชนต่อรัฐสภาให้ครบ 10,000 ชื่อ และเรียกร้อง 'สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด'
.
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายสะอาดได้เสนอร่างพ.ร.บ.ต่อรัฐสภา ต่อมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงส่งสำเนาร่างพ.ร.บ.เพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมลงรายชื่อในการเสนอกฎหมาย
.
ตัวอย่างร่างพ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด : https://www.facebook.com/thailandcleanairnetwork/
 
 
 ที่มา : เขีตวแต่ไม่ถึง https://www.blockdit.com/gowentgreen
Visitors: 881,199