ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2564

 
ประกาศเรื่องวันหยุดประเพณีและประกาศเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานดอยตุง 
 

สามารถอ่านประกาศได้ที่ MFLF PORTAL

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายการบุคคล

 

Visitors: 310,191