ประกาศ เรื่อง การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

                         
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง จำกัด  ขอแจ้งประกาศ เรื่อง การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่นี่
       - หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ ให้เขียนใบลาออกตามไฟล์แนบ พร้อมกับแนบสำเนาหน้าสมุด บัญชีธนาคารมาด้วยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ
Visitors: 244,813