Data Science คือ วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ต้องเกี่ยวพัน ต้องเกี่ยวข้อง

วิถีชีวิตคนยุคใหม่ต้องเกี่ยวพันกันข้อมูลตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต

ข้อมูลจะถูกบันทึก ถูกจัดเก็บทุกขั้นตอน ทุกTransaction ตลอดช่วงชีวิต

Big Data ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ มีมากมายมหาศาล

Big Data คือโอกาสแห่งอนาคต

Big Data ของทุกคนจะถูกจัดเก็บตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายของชีวิต อาทิเช่น

  • Socioeconomic
  • Genetic Information
  • Environmental
  • Health Statuses
  • Behaviors
  • Etc.

Data Science คือ วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ต้องเกี่ยวพัน ต้องเกี่ยวข้อง การนำ Big Data มาวิเคราะห์ผ่านขบวนการ Data Analysis ด้วย Algorithmที่เหมาะสม เพื่อนำผลวิเคราะห์มาใช้งานในทุกกิจกรรมในอนาคต

Data Scientist คืออาชีพที่ Hot ในยุคต่อไป

Data Scientist คือ ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามามีบทบาท ช่วยงานวิเคราะห์ทุกอุตสาหกรรม

Data Scientist คือ ตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ

Data Scientist จะเป็นเสมือนอาชีพนักงานบัญชีที่จำเป็นสำหรับ ทุกบริษัท ทุกกิจการ

 

เพราะคงจะยากที่จะให้ทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้าน Data Analysis แต่สักวันในอนาคตการวิเคราะห์ Data Science จะง่าย ไม่ซับซ้อน เหมือนการทำ Spreed Sheet ใน EXCEL แน่นอน Healthcare Industry ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science!

Healthcare Industry : Machine Learning จะถูกนำมาช่วยงาน Algorithm ที่เหมาะสมจะถูกเลือกใช้สำหรับงาน Data Analysis เพื่อช่วยงาน

Medical Research :

o งานวิจัยทางด้านการแพทย์: สามารถคัดกลุ่มตัวอย่างเพื่องานวิจัย ด้วย Genetic Data

o งานวิจัยด้านเภสัช: สามารถคัดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบด้านคลีนนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยงานค้นคว้าไวขึ้น

Daily Life :

o งานดูแลสุขภาพผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง: ด้วยอุปกรณ์ Data Sensor ชนิดติดตั้งตามตัวผู้ป่วย ช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยแบบออนไลน์ พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ป่วยให้ปรับพฤติกรรม พร้อมส่งคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวผู้ป่วยให้ปรับเพิ่มลดปริมาณยาในผู้ป่วยเพื่อควบคุมอาการโรค หรือส่งทีมช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ

Preventive & Prediction :

o งานวิจัยด้านสาธารณสุข: เพื่อทำนายโอกาสการเจ็บป่วยเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรม เพื่อวางแผนป้องกัน

o งานบริหารข้อมูลสุขภาพเฉพาะคน: แพทย์สามารถสร้างและเข้าถึง Big Dataของผู้ป่วย ช่วยให้วินิจฉัย รักษาผู้ป่วยดีขึ้น

The Patient Experience :

o งานวินิจฉัยที่นำ Supervised ML มาใช้งาน : ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงาน

o งานจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ : ด้วยระบบ Electronic Medical Record เพื่อลดปริมาณงานธุรการของแพทย์

o งานให้คำแนะนำสุขภาพผ่านระบบ Telemedicine : ช่วยเข้าถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล

o งานระบบสุขภาพจะนำ Machine Learningมาช่วยงานวินิจฉัยโรค: ซึ่งมีประสิทธิภาพกว่าการใช้คนวินิจฉัย

Ongoing Care :

o งานติดตามสุขภาพด้วยอุปกรณ์ Electronic: เพื่อค่อยเตือน หรือแนะนำปรับพฤติกรรม ก่อนการเจ็บป่วย

o งานรักษาดูแลสุขภาพผ่านทาง Application: ช่วยให้แพทย์เข้าถึงผู้ป่วยได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล รวมถึงปรับแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบเฉพาะคนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า Healthcare Industry : เป็นอุตสาหกรรรมอันดับต้นๆ ที่มีความพร้อมที่จะนำ AI & ML มาใช้งาน

1. งานสาธารณสุข ดูแลสุขภาพ เกี่ยวข้องกับ Big Data และมีข้อมูล Big Data หลากหลายเพียงพอ (เกือบพร้อมใช้งาน)

2. มี Business Process บ้างส่วนที่เกี่ยวข้อง Big Data

3. มี Business Process บ้างขั้นตอน ต้องการความเชี่ยวชาญมาช่วยงานคัดกรอง คิดวิเคราะห์ ซึ่ง Supervised Machine Learning จะตอบโจทย์เรื่องนี้

4. Market Size อุตสากรรมนี้มีขนาดใหญ่มาก Business Volume สูง

5. Customer Base ขนาดใหญ่ เกี่ยวพันกับประชากรทุกคน ทั้งประเทศ

6. International Market สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

แน่นอนยังมีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างรออยู่ข้างหน้า อาทิเช่น

• Data sharing and security: จะทำอย่างไรให้เกิดการ Shareข้อมูลระหว่าง Platform ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจะทำอย่างไรถึงจะเกิดความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเหล่านี้

• Policy and legislation: ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ต้องสามารถแลกเปลี่ยนได้ระหว่าง Platform ต่างๆได้ถูกต้อง พร้อมได้รับการดูแลในแง่กฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด เพื่อใช้ในงานวิจัย หรืองานสรรค์สร้างนวัตกรรม

 

สามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่

• Stanford Medicine 2017 Health Trends Report: Harnessing the Power of Data in Health

https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/StanfordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf

• “3 Myths About Machine Learning in Health Care” Published in Harvard Business Review; November 13, 2019 Issue https://hbr.org/2019/11/3-myths-about-machine-learning-in-health-care

• More Job Opportunity at eJobFair : https://www.ejoblive.com/ejobarticle/

Visitors: 609,429