การบรรยายข้อมูลการเลือกแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

การบรรยายข้อมูลการเลือกแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

             เนื่องด้วย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เปลี่ยนแปลง : ให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของมูลนิธิ

และจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงบริษัทดูแลผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานครั้งนี้ ทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ได้เข้ามาบรรยายให้กับพนักงานมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออม และ การลงทุนให้พนักงาน พร้อมทั้งเลือกแผนการลงทุนตามความต้องการของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีเอกสารเพื่อศึกษาและประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

 1.  เอกสารแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

 2. รายงานผลการดำเนินงานกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - หน่วยลงทุนที่มีโยบายการลงทุนในต่างประเทศ

 3. รายงานผลการดำเนินงานกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ตราสารหนี้

 4. รายงานผลการดำเนินงานกองทุน เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ - ตราสารทุน

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ MFLF PORTAL คลิก

 

 

Visitors: 258,175