Intranet ใหม่มีอะไรบ้าง?

จากประกาศ จะมีการใช้งานเว็บไซต์ภายในองค์กร (อินทราเน็ต) รูปแบบใหม่ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไปนั้น
 
ทางทีมงานได้ทำการโอนย้ายข้อมูลจาก อินทราเน็ตเดิม (intranet.doitung.org) มาที่ อินทราเน็ตใหม่ (home.maefahluang.org) ทั้งหมดแล้วนั้น เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ทางทีมงานได้ทำการจับคู่เมนูต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการหาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
 
       
 
                                                                          
 
                                                                           
 
                                                                            
 
                                                                            
 
                                                                           
 
                                                                           
 
                                                                        
Visitors: 258,174