ปริมาณพลาสติกกลับบ้าน

ปริมาณพลาสติกกลับบ้าน
 
 
 
จาก 1 ปีที่ผ่านมา โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ได้รวบรวมปริมาณพลาสติกแข็งและยืด ช่วงเดือนสิงหาคม 2563-ตุลาคม 2564
18,964 กิโลกรัม เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 7,079 ต้น จากความมุ่งมั้นตั้งใจที่ทุกท่านได้ช่วยกันแยกขยะพลาสติกจากบ้านและทำให้สะอาด แห้ง นำไปส่งตามจุด drop point ต่างๆ เพื่อเอาไปจัดการต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ไปสู่บ่อฝังกลบ ไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้ทรัพยากรได้กลับมาใช้ใหม่
 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ และ ภาคีของเราที่ร่วมกันส่งน้องพลาสติกกลับบ้านกันนะคะ” 
 
 
 
Visitors: 637,891